Projekty
Sem vložte podnadpis

pamětní deska
pamětní deska

Nakládání s odpady v mikroregionu Kostelecko

Reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009693

Název programu: Operační program Životní prostředí

Realizace: 20.11.2019 - 31.3.2020

Rozpočet celkem: 1 328 160,- Kč

Příspěvek EU: 1 128 936,- Kč

Mikroregion Kostelecko v rámci projektu pořídil do jednotlivých obcí mikroregionu sběrné nádoby na tříděný a objemný odpad a bioodpad.

Cílem projektu bylo především zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 86 t/rok.

Pamětní deska
Pamětní deska

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko

Reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008565

Název programu: Operační program Životní prostředí

Realizace: 24.7.2019 - 30.9.2019

Rozpočet celkem: 4 186 785,- Kč

Příspěvek EU: 3 558 767,- Kč


Mikroregion Kostelecko v rámci projektu pořídil do jednotlivých obcí mikroregionu kontejnery na odpadový materiál, kontejnery a nádoby na odpad a odpadky, dále pak stroje na drcení.

Cílem projektu bylo především zamezit skládkování BRKO prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování a textilu prostřednictvím sběru v kontejnerech pro další využití.

Dílčím cílem bylo také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně.

Hlavním smyslem projektu bylo vytvořit komplexní fungující systém nakládání s bioodpady, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.


Nakládání s biologickým odpadem v obcích mikroregionu Kostelecko

Reg. č. projektu: CZ.1.02/4.1.00/13.20269

Název programu: Operační program Životní prostředí

Realizace: 17. 06. 2013 - 31. 12. 2014

Rozpočet celkem: 9 628 999,- Kč

Příspěvek EU: 8 179 507,- Kč

Mikroregion Kostelecko v rámci projektu pořídil kompostovací nádoby do jednotlivých domácností mikroregionu.

Kompostováním dřevitého odpadu, jako prevence neekologického pálení, mikroregion podpořil pořízením vhodné mechanizace - mobilní štěpkovače. Tato zařízení jsou pořízena pro potřeby obcí účastnících se projektu i jejich občanů. Díky štěpkovačům je možné snížit objem dřevitého odpadu a vyrobit žádoucí frakce pro kompostování nebo mulčování.